تبلیغ بابت مبل

دانلود مین هو و تبلیغ Orion QD برمیگردد

دانلود آنیاسیو مخصصوص برای 1مینوزا2.دنبال کننده هام. شرمنده ام بابت تاخیر میدونم شما هم کمتر میاین فصل درس هاست پس امیدورام مینوزا تو درساشون موفق باشن.دیدین اوپام چینی بلده وویی دلم برای این پُز دادنا تنگ شده بود ..یادتونه اوپا 2014 برای این کارخونه کیک های شکلاتی تبلیغ داده بود .در کانالم هستش میتونین ببینن..در جمع خواستیم بگیم اوپا قراره دوباره با یه تبلیغ از نوع خوشمزه هاش برگرده