تالارساغر میانه

دانلود واقعیت هایی شنیده نشده از جنگ سوریه، داعش و میانه رو ها (فیلم)

دانلود معارضین میانه رو ///به بررسی واقعیت های ناگفته از جنگ سوریه و معارضین میانه رو و نقش دیگر گروه ها و کشورها می پردازد.