تاثیر ورزش بر سلامت سالمندان

دانلود دوشنبه های شاد در سالمندان آنوشا (فیلم)

دانلود خاطره گویی مداخله‌ای روانی اجتمـاعی و با هدف کمک به سالمندان برای کنار آمدن با تغییرات زنـدگی است. با خاطره گویی شرکت کننـدگان به صحبت درباره وقایع گذشـته تـشویق مـی شـوند. خاطره گویی گروهی بـه طور چشمگیری به افزایش اعتماد بـه نفـس، بهبـود رضـایت از زنــدگی و کــاهش احــساس تنهــایی و رهـایی سـالمندان از تعارضـات و فـشار‌های روانـی منجــر می‌شود. جلسه ی "خاطره گویی و تاثیر آن بر سلامت روان سالمندان" با حضور مددکار مرکز توانبخشی سالمندان آنوشا