تاتر امروز سنندج

دانلود تاتر شماس شامی

دانلود این تاتر توسط بسیجیان و مسجدیان شهرک نصر برگزار شد.این تاتر در دی ماه 91 در سه مسجد منطقه ی 21 شهرداری تهران اجرا شد.این قسمت کوتاه از تاتر توسط واحد فرهنگی مسجدالرضا در اختیار عموم قرار گرفته است.سایت مسجدالرضا شهرک نصر:masjedoreza.ir