_روزهای_شیرین_سپاهان_در_نقش_جهان بعد از3536 روز، استقلال و سپاهان در نقش جهان