بسط قدرت از موشکی به سایر صنایع نوین نظامی توان غیربالستیکی ایران هم قدرت زا می شود

دانلود بررسی قدرت موشکی ایران (فیلم)

دانلود بررسی قدرت موشکی ایران ایران در حال تبدیل شدن به قدرت موشکی اول دنیا قدرت نظامی هر کشوری یکی از ابزارهای بازدارنده ی آن در مقابل تهاجم سایر کشور هاست، از اینرو ایران نیز به سمت تولید موشک های متنوع دور برد و کوتاه برد رفته و در تولید انواع آنها دارای تکنولوژی هایی در حد جهانی است که در این ویدئو به بررسی برخی از این موشک ها میپردازیم.