برگزاری کنفرانس بین‌المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی در یونان

دانلود مذاکرات بعد از انجام رفراندوم در یونان

دانلود پس از پافشاری نخست وزیر یونان بر برگزاری همه پرسی روز یکشنبه، کشورهای حوزه منطقه یورو هرگونه مذاکره بیشتر با یونان را به بعد از برگزاری همه پرسی در این کشور موکول کردند. وزرای دارایی کشورهای عضو حوزه یورو پس از سخنان نخست وزیر یونان یک کنفرانس تلفنی مشترک برگزار کردند.