براتی در ب عد علمی و فرهنگی ورزش دچار عوام فریبی هستیم