بخشی نگری برخی متخصصان یک چالش مهم در حوزه تولید مثل است