با مدیر مدرسه خودم معلمشم

دانلود اظهارات عجیب یک مدیر مدرسه درباره نداشتن بخاری

دانلود مدیر این مدرسه میگوید : بچه های ما بچه های شاهد هستند و نسبت به سرما مقاوم هستن