باهوشا بگن راه نجاتش کجاست

دانلود قطعه پای لنگ ، تکنوازی سنتور بهنام زارع (فیلم)

دانلود های های٬ های های٬ دل تنگ من پیش دوست٬ پیش دوست٬ شده ننگ من ره کجاست جانم٬ ره کجاست٬ پای لنگ من ره کجاست٬ ره کجاست٬ پای لنگ من.