بازداشت یغما گلرویی

دانلود یغما گلرویی تصور کن

دانلود تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته / جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته / جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست ... موزیک ویدئو «تصور کن»  در نکوهش خشونت این روزهای جهان با صدای یغما گلرویی