این مادر بخاطر فرزندانش سنگ می کشند

دانلود در سوگ سربازان میهن

دانلود بازی می کنند با سر روی زندگی ات خط و نشان می کشند برای فردایت وطن مادر مهربانی است اما کدام مادر مهربان آرام می گیرد از ارزان جان دادن فرزندانش ؟ چه به روز پدر و مادرت آمد محض قد کشیدنت ؟ چه به روز مام وطن می آید محض نبودنت ؟ سیاه به تن کنیم که در این بازی شطرنج انقدر مبتدی هستیم که سربازان ما هیچ گاه شاه و وزیر نمی شوند فقط بازی می سود با سر روی زندگی شان #آتناگرجی