ایرنا بارش 50 میلیمتری در باغملک

دانلود بارش تگرگ باطری

دانلود تبلیغی جالب از بارش باطری که با آغاز روز بارش باطری های کوچک را نشان می دهد که نشان از قدرت کم روشنایی آفتاب است و رفته رفته با افزایش نور در طول روز این بارش قوی تر و با بارش باطری های بزرگ نشان داده می شود و در پایان با غروب آفتاب بارش باطری قطع می شود آیا میدانستید هر روز از تابش آفتاب 970 تریلیون وات ساعت انرژی از آسمان می ریزد خوب ما نمی توانیم ببینیم و نمی توانیم استفاده کنیم