اولین جلسه دادگاه رسمی فیتیله ای ها

دانلود جلسه نخست دادرسی به پرونده متهمین برنامه فیتیله!

دانلود اولین جلسه دادگاه پرونده متهمین برنامه فیتیله برگزار گردید...