انواع مسابقات علمی

دانلود مسابقات سازه ماکارونی دانشگاه دولتی استهبان

دانلود اولین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه دولتی استهبان(مرکز آموزش عالی استهبان) توسط هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه آقای رضاشعبانی دانشجوی ترم 4 مهندسی عمران وانجمن علمی عمران (سرکار خانم دکتر رقیه حیران) وهمکاری ئانشگاه در تاریخ 22 تیرماه 95 در سالن جهادکشاورزی شهرستان استهبان در استان فارس برگزار شد