انشا درمورد کتاب فروشی

دانلود تخریب کتاب فروشی

دانلود مستند تخریب کتاب فروشی توسط طرفداران اردوغان، بدون دخالت پلیس، یکروز بعد از داستان کودتای ترکیه، مشروح در http://arqir.com/556