انشا درباره کفش با رعایت ساختمان بندی

دانلود آیه قرآن درباره مصالح ساختمان

دانلود یکی از من پرسید که آقای قرائتی تو که میگی قرآن درباره همه چی گفته ، در رابطه با مصالح ساختمان و ساختمان سازی چطور ؟ ...