انشا با ضرب المثل فضول را بردن جهنم گفت هيزمش تر است