انتقاد شدید عابدینی و فخری با چشمانی اشکبار با ناداوری مدال ایران را گرفتند