انتقاد شدید عابدینی و فخری با چشمانی اشکبار:با ناداوری مدال ایران را گرفتند