الهلال عربستان حذف شد

دانلود فوتبال در خدمت صلح ( کیلیپ )

دانلود ▪️ پرسپولیس تیم الوحده را ۴ به ۲ برد، اما برای صعود نیاز به پیروزی الهلال عربستان مقابل الریان قطر داشت. الهلال جوانمردانه بازی کرد و ۴ به ۳ برد.