اقدام دانشگاه آزاد بیرجند در امر به معروف و نهی از منکر قابل قدردانی است