اشتباه بزرگ ماهی ر باعث شد رکورد جهانی شته شود ع آکا