اس ام اس پیامک فلسفی جدید آکا

دانلود ماجرای مونتاژ عکسهای مستهجن و توضیحات آیت الله فلسفی

دانلود نصیری رئیس ساواک به آیت الله فلسفی می گوید: «تغییر روش بدهید و دست از انتقاد بردارید. منبر بروید، ولی عادی . اگر قبول می کنید و به ما قول می دهید، خیلی خوب ؛ ولی اگر قبول نکنید عکسی تهیه شده که حیثیت شما را بر باد می دهد». سپس عکسی را به آیت الله فلسفی نشان می دهد. عکس ، سر و صورت فلسفی را که به بدن مردی مونتاژ شده بود، در کنار یک زن نشان می داد... - کانال غریب مدینه