استاد فیریک آفبا

دانلود فیزیک استاد سادات آفبا (فیلم)

دانلود نمونه ویدیو آموزش دروس فیزیک توسط استاد سادات در محصولات آفبا. برای تهییه محصولات آفبا به سایت www.idnovin.com نماینده رسمی آفبا مراجعه نمایید.