از کندن پوست سر تا تزریق سیانور؛ روزی که عملیات مهندسی قرون وسطی را شرمنده کرد تصاویر

دانلود شکار پهباد هواپیمای بی سرنشین با کمان و نیزه قرون وسطی

دانلود مجموع جنگ: بازآفرینان قرون وسطی را به پایین هواپیماهای بدون سرنشین با نیزه در روسیه یک گروه از بازآفرینان قرون وسطی مسلح به نیزه برتری تکنولوژی مدرن در "شکار هواپیماهای بدون سرنشین« رقابت در سیبری جشنواره آتش در نووسیبیرسک در یکشنبه چالش کشیده است.