از نظر تامین اجتماعی دیستروفی پیشرونده از کار افتادگی محسوب می شود