ارتقای آماد دفاعی آسود از شر دشمنان را در پی دارد

دانلود مرکز توسعه و ارتقای نفربر ها و خودروهای زرهی عربستان ۱

دانلود مرکز توسعه و ارتقای نفربر ها و خودروهای زرهی عربستان که با کمک تکنولوژی شرکت سیستم های دفاعی FNSS ترکیه اقدام به بازسازی و ارتقای نفربرهای M113 نیروی زمینی عربستان می کند .

اخرین ویدیو ها