ادرس متخصص ارتوپدی احی استخوان مفاصل

دانلود معاینه استخوان ها و مفاصل و عضلات knee Examination

دانلود بخش مهمی از معاینات به خصوص در حیطه روماتولوژی و یا ارتوپدی را معاینات استخوان و مفاصل و عضلات تشکیل میدهد