ادامه عملیات تعقیب عامل تیراندازی در یک مرکز خرید واشنگتن