اخبار زلزله کشور کره شمالی و خسارات آن

دانلود سیل ایلام_۲۴متری شمالی

دانلود هیچ جا از خسارات سیل چیزی نگفته ولی چهارتا کشته وبیست تا زخمی داده و خسارات مالی از میلیارد به بالا میزنه