احتمال حمله شیمیایی هولناک داعش به مترو لندن آکا

دانلود سردرگمی ساکنان لندن در پی اعتصاب در شبکه مترو

دانلود اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان و رانندگان شبکه مترو لندن روز پنجشنبه میلیونها تن از سکنه پایتخت بریتانیا را با مشکل مواجه کرد. دلیل اعتصاب کارکنان و رانندگان مترو لندن طرحهای جدید مدیریت مترو برای ساعات کار شبانه عنوان شده است.