ابلاغیه جدید به ناجا برای برخورد با ناهنجاری در اماکن