آوازکبک ماده

دانلود شکار شدن فیل توسط گله شیر ها (فیلم)

دانلود شیرهای ماده به صورت گروهی بیشتر در هوای تاریک و روشن یا صبح هنگام که گرمای آفتاب کمتر است در فضای باز دشت آفریقا به شکار می پردازند، شیر نر در امر شکار آنها دخالت نمی کند ولی گروه ماده ها را از دور پشتیبانی می کند و با غرش خود گله گاومیش ها را به سمت شیرهای ماده می کشاند، ماده ها در گروه هر کدام محل خاصی دارند تا بتوانند از سمت پهلوها و پشت سر به طعمه حمله کنند.