آموزش مرحله به مرحله نقاشی های3بعدی

دانلود آموزش ساخت مهر پرسی (فیلم)

دانلود آموزش ساخت مهرهای برجسته فلزی - شامل 6مرحله می باشد مرحله اول طراحی مهرهای نروماده وپرینت مرحله دوم شستشوی زینك مرحله سوم حساس كردن زینك مرحله چهارم نقش بستن طرح پرینت شده بر روی زینك مرحله پنجم اسیددهی زینك و مرحله ششم مرحله نصب زینك برروی دسته مهرمی باشد-آموزش 200/000 تومان می باشد-رضاتهرانی 88930281-88930282-88899961