آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۰ هزار شعبه اخذ رای را داریم