آقایان سران قوا اگر با زبان بهم طعنه بزنید طرفدارانتان بیل به دست می گیرند