آشنایی با تیپ های شخصیتی

دانلود آزمون Type A, B

دانلود آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون) مقایسه تیپ های شخصیتی A و B بخشی از دوره ی آزمون های استخدام و تحلیل رفتار ، برای دیدن کامل این دوره به وب سایت www.Hamamooz.com مراجعه فرمایید.