آدرس زندان تهران نقشه

دانلود آنونس فیلم سینمای شیش و بش

دانلود این فیلم داستانی است در مورد دو رفیق که تجربه به زندان افتادن آن دو به نفع شان شد.این دورفیق هنگام آزاد شدن از زندان از یک پیرمرد نقشه ی گنجی را دریافت کردند.نقشه گنج در مورد ۳ یاقوت بود که دست ۳ نفر بود و یک تاج که در کنار هم ارزش پیدا میکردند...