آخرین خبر نقاشی پرچم ایران برزیل برروی ماشین

دانلود بازار گوشت ایران در انحصار برزیل

دانلود شبکه دو- 7 آبان 94- 20:30| ما از برزیل کلهم ذهنمان درگیر سامبا بود تا این که دستگیرمون شد ما گوشتمون دست اینهاست. این امر طبیعی را اما رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل یک چیزهای دیگر ازش گفته است. این که بازار گوشت ایران دربست برای برزیل است. 00 یورو هم گرانتر از بقیه می دهد ما هم سر چشممان می گذاریم.